Nâng cao năng lực cho cha mẹ là một mục tiêu mà Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam hướng đến nhằm giúp các cha mẹ chủ động và có kiến thức trong việc chăm sóc và đồng hành lâu dài cùng con. Hệ thống các tài liệu liên quan đến chăm sóc và phục hồi chức năng CPFAV xây dựng nhằm hỗ trợ cho các cha mẹ và người thân trong chăm sóc và trị liệu cho trẻ bại não tại cộng đồng.

Hệ thống tài liệu do Văn phòng CPFAV sưu tầm từ các đơn vị, các nhà chuyên môn và được sử dụng vào mục đích hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ bại não.