THỐNG KÊ THỂ BẠI NÃO

CPFAV thống kê tỷ lệ thể bại não tại các địa phương theo thời gian thực, trên các tỉnh thành trên quy mô số thành viên trong Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam.

TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ
Tỉnh/thành phố