Test CodeVề trang thư viện

1.Văn bản pháp luật

 

1.1 Công ước LHQ về người khuyết tật

 

1.2 Luật người khuyết tật 2010 (Sửa đổi)

 

1.3 Nghị định quy định và hướng dẫn một số điều của luật Người khuyết tật

 

1.4 Xác định mức độ khuyết tật: Thông tư01/2019/TT-BLĐTBXH

 

1.5 Giáo dục hòa nhập: Thông tư sô 03/2018/TT-BGD ĐT

 

1.6 Giáo dục hòa nhập: Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Về trang thư viện

1.Văn bản pháp luật

 

1.1 Công ước LHQ về người khuyết tật

 

1.2 Luật người khuyết tật 2010 (Sửa đổi)

 

1.3 Nghị định quy định và hướng dẫn một số điều của luật Người khuyết tật

 

1.4 Xác định mức độ khuyết tật: Thông tư01/2019/TT-BLĐTBXH

 

1.5 Giáo dục hòa nhập: Thông tư sô 03/2018/TT-BGD ĐT

 

1.6 Giáo dục hòa nhập: Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

(…)

Promote Firefox adoption

Firefox FAQ


Untitled Document


You will get a image downloaded.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay