QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CPFAV 2023

LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CPFAV 2023

Điều 1. Mục đích của quy chế

Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (sau đây viết tắt là CPFAV) là đơn vị thành viên trực thuộc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quy chế chi tiêu nội bộ CPFAV được ban hành và định kỳ điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của tổ chức.

Mục đích của quy chế nhằm thống nhất các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng tại CPFAV, đảm bảo việc sử dụng nguồn tài chính tại CPFAV một cách hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích để xây dựng tổ chức CPFAV, thực hiện các chương trình nâng cao năng lực cho cha mẹ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em và người bại não.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế

 1. Nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của tổ chức hội, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 2. CPFAV thu chi trên nguyên tắc công khai, minh bạch về tài chính và tài sản của Hội, không phân chia tài sản.

CPFAV quản lý quỹ trên nguyên tắc đồng thuận, Hội đồng quản lý quỹ CPFAV đồng thời là Ban chấp hành CPFAV có nhiệm vụ thông qua báo cáo tài chính hàng năm và phương án sử dụng tài sản, tài chính của quỹ cho hoạt động của Hội.

 1. Tài khoản CPFAV là tài khoản sở hữu chung, người sở hữu thứ nhất là bà Đinh Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội.
 • Tài khoản nhận tài trợ, ủng hộ: HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM
 • Số tài khoản: 1207242445 BIDV – CN SỞ GIAO DỊCH 1
 1. Quỹ CPFAV có người phụ trách kế toán, có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, mở sổ kế toán, lưu trữ hồ sơ và đăng báo cáo tài chính hàng tháng công khai trên website và page CPFAV; báo cáo tài chính mỗi năm cho cơ quan cấp trên có thẩm quyền và chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ, cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế

 1. Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-LHH ngày 15/01/2020 v/v Công nhận thành viên của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam;
 2. Các cứ các văn bản quy định về quản lý Nhà nước đối với tổ chức Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:
 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
 • Thông tư 04/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
 • Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
 • Căn cứ Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2022 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
 1. Căn cứ vào thực tế hoạt động của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam.

Điều 4. Nguồn thu của quỹ CPFAV

 • Nguồn ủng hộ tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước;
 • Nguồn thu từ thực hiện các dự án, chương trình do CPFAV nhận tài trợ;
 • Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 5. Sử dụng quỹ

Quỹ CPFAV thực hiện các mục chi sau:

 • Thực hiện các chương trình định kỳ, thường xuyên của hội;
 • Thực hiện các chương trình, dự án của CPFAV nhận tài trợ;
 • Hoạt động của Văn phòng Hội, xây dựng tổ chức và phát triển mạng lưới.

Điều 6. Chi thực hiện các chương trình định kỳ, thường xuyên của CPFAV

 1. Chi cho các chương trình chuyên môn và các hoạt động khác, bao gồm:
 • Xây dựng thư viện chuyên môn cho cộng đồng;
 • Các chương trình học tập nâng cao năng lực cho cha mẹ trong chăm sóc và trị liệu cho trẻ bại não;
 • Các chương trình hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ bại não;
 • Các chương trình chăm sóc sức khỏe, tâm thần cho cha mẹ, trẻ em và người bại não;
 • Các chương trình hỗ trợ pháp lý và các hỗ trợ khác cho gia đình trẻ bại não và người bại não trưởng thành;
 • Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng, nâng cao nhận thức về chứng bại não và các chương trình gây quỹ.
 1. Chi cho các chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em, gia đình và người bại não, bao gồm:
 • Bảo trợ hàng tháng cho gia đình trẻ bại não đặc biệt khó khăn theo quy định của chương trình Bảo trợ Gia đình Siêu nhân;
 • Trích quỹ hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các thành viên khi có sự đề xuất của các Chi hội, Câu lạc bộ: mức chi 1,000,000đ/trường hợp.
 • Hỗ trợ thiên tai, bão lũ, hỗ trợ đột xuất các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà Tết và các hoạt động trao quà theo đợt kêu gọi nhận tài trợ, ủng hộ thì các khoản chi sẽ theo từng đợt vận động đó. Việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ các gia đình khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bệnh hiểm nghèo khác.
 • Thực hiện chương trình Hỗ trợ sinh kế, Vay vốn sinh kế cho gia đình có trẻ bại não theo quy định của chương trình;
 • Những phát sinh (nếu có) trong hoạt động của Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Dự án Chăm con cho mẹ đi làm ngoài sự tài trợ cố định của dự án;
 • Các hoạt động tổ chức, điều phối thiện nguyện (nếu có phát sinh).
 1. Chi cho các hoạt động hòa nhập, khuyến học và hướng nghiệp, bao gồm:
 • Chương trình Học bổng Siêu nhân đến trường, định kỳ 1 lần/năm, số lượng theo sự đề xuất của Câu lạc bộ Hòa nhập và Hướng nghiệp cho trẻ bại não, mỗi suất 500,000đ kèm quà tặng.
 • Tặng quà đột xuất cho trẻ bại não đạt thành tích cao trong học tập theo sự đề xuất của Câu lạc bộ Hòa nhập và Hướng nghiệp cho trẻ bại não, mức chi 1,000,000đ/trường hợp.
 • Chương trình Siêu nhân Khai bút đầu xuân theo kế hoạch hàng năm của Câu lạc bộ Hòa nhập và Hướng nghiệp cho trẻ bại não.
 • Hoạt động của Lớp học Siêu nhân theo sự đề xuất của Câu lạc bộ Hòa nhập và Hướng nghiệp cho trẻ bại não;
 • Chương trình Nụ cười siêu nhân và các hoạt động cho trẻ bại não các dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu theo sự đề xuất của Văn phòng Hội;
 • Các hoạt động Tham vấn đồng cảnh theo sự đề xuất của Câu lạc bộ người trưởng thành sống với CP;
 • Các hoạt động hướng nghiệp cho trẻ em và người bại não.
 1. Các đề xuất chi khác của Chi hội địa phương, Chủ nhiệm các CLB khi có sự đồng ý của Ban chấp hành CPFAV.

Điều 7. Chi thực hiện các chương trình, dự án của CPFAV nhận tài trợ

 1. Các dự án, chương trình được tài trợ thì việc quản lý, theo dõi thu chi và báo cáo tài chính theo dự án, chương trình đó.
 2. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các văn bản có liên quan.

Điều 8. Chi cho hoạt động của Văn phòng Hội, xây dựng tổ chức và phát triển mạng lưới

 1. Chi cho hoạt động của Văn phòng CPFAV
 • Trả tiền thuê trụ sở làm việc cho Văn phòng;
 • Mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ cho hoạt động của Văn phòng;
 • Trả lương cho nhân viên làm việc tại văn phòng Hội và các Cộng tác viên hỗ trợ các hoạt động, dự án. Tùy thuộc nguồn tài trợ hoặc thời điểm có nhiều chương trình, sự kiện, số lượng CTV có thể tăng hoặc giảm để đảm bảo vận hành của tổ chức;
 • Đào tạo nhân sự (thực hiện đối với nhân sự là người bại não trưởng thành hoặc cha mẹ trẻ bại não);
 • Thanh toán các dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của văn phòng (phí điện nước, thông tin liên lạc, vệ sinh, văn phòng phẩm và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội).
 1. Chi cho các hoạt động xây dựng tổ chức và phát triển mạng lưới
 • Vận hành phần mềm quản lý dữ liệu thành viên và quản trị website;
 • Chi hỗ trợ cho hoạt động của các Chi hội địa phương, Câu lạc bộ Hòa nhập và hướng nghiệp cho trẻ bại não, Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với chứng bại não: căn cứ vào đề xuất từng chương trình của Chi hội và CLB, Ban chấp hành thống nhất mức hỗ trợ phù hợp;
 • Cấp phát áo xanh truyền thống cho Ban chấp hành các Chi hội, Ban Chủ nhiệm các CLB và người bại não trưởng thành trên toàn quốc;
 • Gặp mặt (nếu có), khen thưởng Ban chấp hành Hội, Chi hội và các Tình nguyện viên có thành tích trong xây dựng phong trào Hội;
 • Hỗ trợ đi lại cho các gia đình có kèm theo trẻ em, người bại não trưởng thành khi tham gia một số các chương trình theo yêu cầu của Hội, không quá 200,000đ/người;
 • Viếng thành viên là trẻ em, người bại não chết: định mức 500,000đ/người;
 • Quà tặng tri ân, in ấn giấy khen các cá nhân, tổ chức đã đồng hành.
 1. Định mức chi cho hoạt động của Văn phòng CPFAV, các hoạt động xây dựng tổ chức và phát triển mạng lưới

Theo quy định của pháp luật về quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Ban chấp hành CPFAV quyết định tỷ lệ chi cho hoạt động vận hành văn phòng Hội, các hoạt động xây dựng tổ chức và phát triển mạng lưới không quá 5% tổng thu hàng năm của quỹ.

Trường hợp nhu cầu chi thực tế cho hoạt động vận hành vượt quá 5% tổng thu hàng năm của quỹ thì Ban chấp hành quy định mức chi tối đa nhưng không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của quỹ CPFAV (không tính các khoản tài trợ trực tiếp cho vận hành).

Điều 9. Điều khoản thi hành

 1. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 đã được Ban chấp hành CPFAV thông qua và có hiệu lực từ ngày 4/5/2023.
 2. Trong quá trình thực hiện quy chế, Ban chấp hành CPFAV có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI

 

 

Đinh Thị Lan Anh

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay