BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11//2022

STTThời gianNội dung chuyển khoản UH QUỸ  UH GIA ÂN 
101/11/2022 08:40:43REM TKThe :19027771753015, tai TCB. Ung ho be FT22305534931449 -CTLNHIDI000003155147308-11-CRE-002              1,500,000 
201/11/2022 12:10:16REM TKThe :19032554497012, tai TCB. NGUYEN THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho FT22305807387520 -CTLNHIDI000003156866318-11-CRE-002                 200,000 
301/11/2022 15:04:49REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22305304250640 -CTLNHIDI000003158060650-11-CRE-002                 300,000 
402/11/2022 18:14:48REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy hoan von vay dot 3 FT22306536874347 -CTLNHIDI000003167193785-11-CRE-002              2,500,000 
502/11/2022 20:26:48REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003168224793-11-CRE-002                 500,000 
603/11/2022 02:18:46REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em mot doi an yen -CTLNHIDI000003169078458-11-CRE-002 Transaction a                 100,000 
704/11/2022 11:50:51REM Tfr Ac: 22210000906202 be Tit ung ho quy                 500,000 
804/11/2022 19:14:47REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-041122-19:14:46 356692 -CTLNHIDI000003182136286-11-CRE-002                 500,000 
906/11/2022 08:33:09REM TKThe :0491000075560, tai VCB. MBVCB.2662956021.026241.Uh CPFAV.CT tu 0491000075560 TRAN THI THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003190853296-11-CRE-002                 300,000 
1007/11/2022 08:07:09REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003196737611-11-CRE-002                 500,000 
1108/11/2022 12:53:41REM TKThe :0766011190, tai MB. Thanh toan QR VU QUYNH ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000003206637068-11-CRE-002                 100,000 
1209/11/2022 12:30:00REM TKThe :19033003020017, tai TCB. DOAN THI HUYEN TRANG chuyen tien FT22313428177952 -CTLNHIDI000003213539403-11-CRE-002                 200,000 
1310/11/2022 12:00:48REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003220556209-11-CRE-002                 300,000 
1410/11/2022 16:45:30REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen khoan -CTLNHIDI000003223064443-11-CRE-002              3,000,000 
1511/11/2022 11:22:05REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Chuc gia dinh luon manh khoe -CTLNHIDI000003228994858-11-CRE-002                 200,000 
1611/11/2022 18:46:43REM TKThe :194882653, tai VPB. Ung ho cac be vip -CTLNHIDI000003232774865-11-CRE-002                 500,000 
1714/11/2022 14:44:07REM TKThe :11522059588018, tai TCB. Phan Thi Quynh Van hoan von vay dot 3 FT22318301708801 -CTLNHIDI000003251073198-11-CRE-002              7,500,000 
1814/11/2022 15:54:55REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Huyen Vu GDSN99 choonline FT22318121183064 -CTLNHIDI000003251697502-11-CRE-002                 200,000 
1916/11/2022 15:37:30REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang UH nhom -CTLNHIDI000003267140880-11-CRE-002                 100,000 
2016/11/2022 19:43:35REM Tfr Ac: 12410003097368 VU NHU QUYNH Chuyen tien ung ho cac em, gd co thanh vien bi bai nao                 200,000 
2119/11/2022 22:34:44REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc UH Gia An FT22325257080098 -CTLNHIDI000003291701809-11-CRE-002                     200,000
2219/11/2022 22:35:44REM TKThe :3710205249207, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH gia an -CTLNHIDI000003291705518-11-CRE-002                     200,000
2319/11/2022 22:36:20REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh gia an FT22325700669872 -CTLNHIDI000003291707718-11-CRE-002                     200,000
2419/11/2022 22:37:40REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291712503-11-CRE-002                     300,000
2519/11/2022 22:38:09REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Ung Ho Gia An Dong Nai FT22325104236693 -CTLNHIDI000003291714389-11-CRE-002                     300,000
2619/11/2022 22:39:04REM Tfr Ac: 43210000772176 ung ho gia han                     500,000
2719/11/2022 22:39:36REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2724370147.072746.uh gia an.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003291719562-11-CRE-002                     300,000
2819/11/2022 22:40:16REM TKThe :19034765204014, tai TCB. uh be Gia Han FT22325973315216 -CTLNHIDI000003291721869-11-CRE-002                     400,000
2919/11/2022 22:40:31REM TKThe :8318621101987, tai MB. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291722737-11-CRE-002                     200,000
3019/11/2022 22:41:05REM TKThe :90998258, tai VPB. Bui Hai ha UH gia an -CTLNHIDI000003291724725-11-CRE-002                     500,000
3119/11/2022 22:41:25REM TKThe :4603215037556, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI MAI LY chuyen khoan UH Gia An -CTLNHIDI000003291725888-11-CRE-002                     200,000
3219/11/2022 22:41:47REM TKThe :0540107293005, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003291727036-11-CRE-002                     500,000
3319/11/2022 22:42:49REM TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.2724380116.076286.uh gia an.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003291730506-11-CRE-002                     200,000
3419/11/2022 22:44:39REM TKThe :108004840985, tai Vietinbank. NGUYEN THI MINH TRANG Chuyen tien -CTLNHIDI000003291736653-11-CRE-002                 200,000 
3519/11/2022 22:45:34REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika UH Gia An FT22325471700125 -CTLNHIDI000003291739886-11-CRE-002                     500,000
3619/11/2022 22:48:25REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH GIA AN -CTLNHIDI000003291749201-11-CRE-002                     200,000
3719/11/2022 22:50:45REM TKThe :0221006868888, tai VCB. MBVCB.2724397625.083974.UH Gia Han.CT tu 0221006868888 HA THI HONG VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003291756616-11-CRE-002                     500,000
3819/11/2022 22:51:58REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho gia han -CTLNHIDI000003291760526-11-CRE-002                     200,000
3919/11/2022 22:53:46REM TKThe :19034581652022, tai TCB. UH GIA HAN FT22325665733331 -CTLNHIDI000003291766329-11-CRE-002                     100,000
4019/11/2022 22:54:21REM TKThe :1007322201, tai SHB. Pho Ngoc Vuong UH Gia An -CTLNHIDI000003291768164-11-CRE-002                  1,000,000
4119/11/2022 22:56:17REM TKThe :96627203, tai VPB. UH Gia An -CTLNHIDI000003291774458-11-CRE-002                     500,000
4219/11/2022 22:59:53REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. e Minh Duy Uh gia Han -CTLNHIDI000003291785679-11-CRE-002                     200,000
4320/11/2022 02:10:28REM TKThe :1722228888, tai VCB. MBVCB.2724418921.095285.Co Van Violetshop UH Gia Han.CT tu 1722228888 NGUYEN THI VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003291791123-11-CRE-002 Transaction a                     500,000
4420/11/2022 02:11:28REM TKThe :0041000193952, tai VCB. MBVCB.2724429573.021075.NGUYEN VU DOAN THUC UH GiA HAN.CT tu 0041000193952 NGUYEN VU DOAN THUC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003291809460-11-CRE-002 Transaction a                  1,000,000
4520/11/2022 02:11:34REM TKThe :19038376742014, tai TCB. UH GIA AN FT22325789984716 -CTLNHIDI000003291811752-11-CRE-002 Transaction a                  1,000,000
4620/11/2022 02:11:40REM Tfr Ac: 22210004249893 LE THI THUY Chuyen tien UH Gia Han Transaction at date 2022-11-19-23.09.46                     500,000
4720/11/2022 02:11:52REM TKThe :0011004188629, tai VCB. MBVCB.2724438363.024736.Ung ho Gia An .CT tu 0011004188629 NGUYEN KIEU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000003291820033-11-CRE-002 Transaction a                     200,000
4820/11/2022 02:12:16REM TKThe :105005522831, tai Vietinbank. UH Gia Han -CTLNHIDI000003291830583-11-CRE-002 Transaction a                     200,000
4920/11/2022 02:12:57REM TKThe :0451000213719, tai VCB. MBVCB.2724459124.034922.UH Gia Han.CT tu 0451000213719 MAI THI CHUC HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003291850581-11-CRE-002 Transaction a                     100,000
5020/11/2022 02:12:59REM TKThe :19032639885011, tai TCB. UH Gia An FT22325009410950 -CTLNHIDI000003291851369-11-CRE-002 Transaction a                  1,000,000
5120/11/2022 02:13:10REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2724461070.036978.Bui Thi Hong Hanh UH Gia Han.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau -CTLNHIDI000003291856782-11-CRE-002 Transaction a                     300,000
5220/11/2022 02:13:13REM TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.2724465320.037489.UH Gia An.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000003291858397-11-CRE-002 Transaction a                     300,000
5320/11/2022 02:15:16REM TKThe :102005280758, tai Vietinbank. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291922449-11-CRE-002 Transaction a                     200,000
5420/11/2022 02:15:19REM TKThe :11522004240012, tai TCB. Luu Huong Quynh K38 UH Gia An FT22325211250018 -CTLNHIDI000003291923992-11-CRE-002 Transaction a                     200,000
5520/11/2022 02:15:31REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. UH Gia An -CTLNHIDI000003291929896-11-CRE-002 Transaction a                     300,000
5620/11/2022 02:15:42REM Tfr Ac: 16010000387806 sn gia khanh ung ho gia an Transaction at date 2022-11-20-00.13.38                     200,000
5720/11/2022 03:44:23REM TKThe :125031722, tai VPB. Tun UH gia an -CTLNHIDI000003292073497-11-CRE-002                     500,000
5820/11/2022 05:07:01REM Tfr Ac: 11610000365438 Uh Gia An                     100,000
5920/11/2022 05:15:19REM TKThe :3307215013282, tai Agribank. BIDV;1207242445;DINH NHAT TAN UH GIA AN -CTLNHIDI000003292098007-11-CRE-002                     300,000
6020/11/2022 06:17:22REM TKThe :0969583912, tai MB. Ung ho gia han -CTLNHIDI000003292136399-11-CRE-002                     100,000
6120/11/2022 06:37:17REM TKThe :8200153041995, tai MB. UH Gia Han -CTLNHIDI000003292162154-11-CRE-002                     100,000
6220/11/2022 06:53:35REM TKThe :8240103991005, tai MB. NGUYEN Mai co chut qua gui cho chau nguyen huynh Gia An dong nai -CTLNHIDI000003292190528-11-CRE-002                     200,000
6320/11/2022 06:53:59REM Tfr Ac: 39810000545193 UH gia an                     300,000
6420/11/2022 07:38:15REM TKThe :102868193659, tai Vietinbank. PHAM MANH THANG ung ho Gia Han -CTLNHIDI000003292308859-11-CRE-002                     100,000
6520/11/2022 07:45:21REM TKThe :0183370399999, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003292332701-11-CRE-002                  1,000,000
6620/11/2022 08:17:05REM TKThe :19034613615019, tai TCB. Lieu chuyen UH gia an FT22325927201607 -CTLNHIDI000003292458989-11-CRE-002                     500,000
6720/11/2022 08:22:14REM TKThe :8809205113664, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho gia han -CTLNHIDI000003292483667-11-CRE-002                     200,000
6820/11/2022 08:32:04REM Tfr Ac: 21266006966888 mong cac be luon khoe manh                 200,000 
6920/11/2022 08:35:37REM TKThe :19031670911024, tai TCB. UH Gia An FT22325320425750 -CTLNHIDI000003292549558-11-CRE-002                     200,000
7020/11/2022 09:51:27REM TKThe :93888688, tai ACB. UH GIA AN-201122-09:51:27 287943 -CTLNHIDI000003293013773-11-CRE-002                     500,000
7120/11/2022 10:00:57REM TKThe :19037730419017, tai TCB. Quy thuoc sieu nhan ho tro Gia Han FT22325502880299 -CTLNHIDI000003293078843-11-CRE-002                  1,000,000
7220/11/2022 10:19:31REM TKThe :03201013804024, tai MSB. UH Gia An -CTLNHIDI000003293209277-11-CRE-002                     300,000
7320/11/2022 12:26:26REM TKThe :0021002032097, tai VCB. MBVCB.2725816764.040691.UH Gia an.CT tu 0021002032097 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003294024489-11-CRE-002                     200,000
7420/11/2022 13:21:12REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH Gia Han -CTLNHIDI000003294313944-11-CRE-002                     200,000
7520/11/2022 14:02:19REM TKThe :0908044459, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003294522690-11-CRE-002                     100,000
7620/11/2022 15:06:02REM Tfr Ac: 12410002662736 UH Gia An                     300,000
7720/11/2022 16:06:47REM TKThe :6002205323144, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI CAM DUYEN chuyen khoan UH Gia An -CTLNHIDI000003295290294-11-CRE-002                     500,000
7820/11/2022 17:30:24REM TKThe :2209205311274, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI HUYEN ung ho gia an -CTLNHIDI000003295931692-11-CRE-002                     100,000
7920/11/2022 20:33:24REM Tfr Ac: 78510000111329 UH GIA AN                     300,000
8020/11/2022 21:54:32REM TKThe :96377649, tai VPB. UH Gia An -CTLNHIDI000003297716562-11-CRE-002                     200,000
8121/11/2022 10:18:32REM Tfr Ac: 12010000181927 THAI THI LAN PHUONG Chuyen tien UH Gia Han                10,000,000
8221/11/2022 13:41:14REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH Gia An FT22325123527939 -CTLNHIDI000003301232327-11-CRE-002                     100,000
8321/11/2022 18:22:45REM TKThe :19033519044011, tai TCB. gia dinh dau dau gui mon qua nho REF FT22325846773490 -CTLNHIDI000003303777514-11-CRE-002                 500,000 
8422/11/2022 10:28:02REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe                 500,000 
8522/11/2022 16:41:04REM TKThe :19022094882898, tai TCB. UH gia an FT22326507920104 -CTLNHIDI000003310327943-11-CRE-002                     500,000
8622/11/2022 18:31:30REM Tfr Ac: 48010000276536 uh Gia An                     300,000
8722/11/2022 19:17:04REM TKThe :0020107505009, tai MB. TRAN SONG HA chuyen khoan UH Gia Han -CTLNHIDI000003311567598-11-CRE-002                     300,000
8823/11/2022 06:44:15REM TKThe :7700100012526, tai MB. UH be Gia An -CTLNHIDI000003313311745-11-CRE-002                     200,000
8923/11/2022 09:30:16REM Tfr Ac: 22210000667828 PHAM THI HOANG ANH UH Gia Han                  2,000,000
9023/11/2022 10:17:00REM TKThe :888823061983, tai MB. Thanh toan QR NGUYEN HONG PHU chuyen khoan -CTLNHIDI000003314466671-11-CRE-002                 200,000 
9123/11/2022 14:32:06REM Tfr Ac: 42710000501761 UH Gia Han                     100,000
9223/11/2022 14:45:13REM TKThe :0481000827500, tai VCB. MBVCB.2739627133.056905.Ung ho Gia Han.CT tu 0481000827500 NGUYEN LE THANH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003316255869-11-CRE-002                     200,000
9324/11/2022 09:11:37REM TKThe :2626262626228, tai MB. GDSN157 gui quy -CTLNHIDI000003320893120-11-CRE-002                 200,000 
9424/11/2022 09:52:36REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003321140255-11-CRE-002                 500,000 
9524/11/2022 11:19:40REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT LE THI XUAN HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003321697389-11-CRE-002                 500,000                            -  
9624/11/2022 13:29:15REM TKThe :2902205093180, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh Gia An -CTLNHIDI000003322412279-11-CRE-002                     100,000
9724/11/2022 13:50:32REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000003322518675-11-CRE-002                 100,000 
9826/11/2022 14:45:50REM TKThe :107838681988, tai Vietinbank. ung ho Gia Han -CTLNHIDI000003335660755-11-CRE-002                     100,000
9927/11/2022 07:57:29REM Tfr Ac: 76010000630504 MAI HUNG SON BRVT Chuyen tien ung ho                 100,000 
10027/11/2022 23:59:59BIDV Tra lai KKH                   14,967 
10128/11/2022TKThe :0966011888, tai MB. Ung ho be Gia Han Nha Trang chuc con binh an manh k                     300,000
10228/11/2022KThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.2760513394.090363.NGUYEN THACH ANH chuyen                 650,000 
10328/11/2022TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen kho                 500,000 
10429/11/2022TKThe :19020560763011, tai TCB. nguyen quang son hoan von dot 3 FT2233481009              2,500,000 
10530/11/2022CK22010000890204 ban Nam Son ung ho cac ban                 300,000 
10630/11/2022TKThe :1868522339, tai VCB. MBVCB.2771255418.029355.Be thien an .CT tu 1868522                 300,000 
 Tổng ủng hộ trong tháng            26,464,967               34,700,000

BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11//2022

Mục chiNgày thángNội dung chi Số tiền  Người chi  Ghi chú 
Thăm hoàn cảnh khó khăn              2,500,000  
123/11/2022Viếng bé Phạm Thị Trang - Hải Dương                 500,000 Đinh Thị Miên  
223/11/2022Viếng bé Trần Gia Hân - Nghệ An                 500,000 Nguyễn Thị Lan Anh  
323/11/2022Viếng bé Sơn Tùng - Hà Đông                 500,000 Đinh Thị Lan Anh  
423/11/2022Viếng bé Minh Huy - Hà Đông                 500,000 Nguyễn Thị Oanh  
528/11/2022Viếng bé Trần Anh Minh - Phú Thọ                 500,000 Đinh Thị Thu Hảo  
Chi ủng hộ Gia Ân            32,965,000  
122/11/2022Trao tiền mặt dựng nhà            10,000,000 Lê Thị Loan  
222/11/2022Trao tiền mặt hỗ trợ Gia Ân ốm              3,000,000 Lê Thị Loan  
328/11/2022Chuyển sang Chương trình Bảo trợ, thực hiện từ quý 4/2022            19,965,000  
Mái ấm Gia đình Siêu nhân              3,608,000  
130/11/2022Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội              1,500,000 Nguyễn Thị Hường  
230/11/2022Hỗ trợ Quản lý Mái ấm              1,000,000 Trần Thị Huyền Trang  
330/11/2022Hỗ trợ Quản lý Mái ấm              1,000,000 Nguyễn Lan Anh  
49/11/2022Đồ trang trí mái ấm                 108,000 Đinh Thị Lan Anh  
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2022              8,080,000  
19/11/2022Dụng cụ+Phí ship dụng cụ chương trình tháng 10              6,080,000 Trần Thị Huyền Trang  
230/11/2022Hỗ trợ quản lý xét duyệt hồ sơ chương trình Thoát khỏi sàn nhà              2,000,000 Trần Thị Huyền Trang  
Hoạt động Văn phòng            79,880,000  
114/11/2022Hoa chúc mừng sinh nhật đối tác + phí ship                 540,000 Trần Thị Thu Hường  
228/11/2022Thùng carton gửi quần áo                 640,000 Nguyễn Thị Hường  
330/11/2022Chi phí tổ chức 20/11 lớp học siêu nhân                 700,000 Cao Lan Anh  
430/11/2022Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên              2,000,000 Lê Hồng Thư  
530/11/2022Hỗ trợ quản lý chương trình Tết Siêu nhân              1,000,000 Lê Hồng Thư  
630/11/2022Hỗ trợ CTV truyền thông              2,000,000 Trần Thị Huyền Trang  
730/11/2022Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn              3,000,000 Vũ Thị Huyên  
830/11/2022Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên              3,000,000 Lê Anh Tuấn  
930/11/2022Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội              2,000,000 Đinh Trường Tuấn  
1030/11/2022Hỗ trợ CTV kế toán              3,000,000 Ngô Phong Lan  
1130/11/2022Thuê Văn phòng Hội 6 tháng từ 1/12/2022 đến 1/6/2023)            42,000,000 Ngô Phong Lan  
1230/11/2022Đặt cọc tiền thuê nhà của Văn phòng Hội và Mái ấm            20,000,000 Ngô Phong Lan  
Tổng cộng          127,033,000  

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 11//2022

Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2022          285,646,006
Thu tháng 11/2022            61,164,967
Chi tháng 11/2022          127,033,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2022          219,777,973

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 11 NĂM 2022

STTThời gianNội dung chuyển khoản Số tiền  Ghi chú 
103/11/2022 09:07:59REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T11 MS169 FT22307005009089 -CTLNHIDI000003170175342-11-CRE-002                 500,000 BTSN 169 
206/11/2022 11:03:35REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t11 -CTLNHIDI000003191800366-11-CRE-002                 500,000 BTSN 92 
306/11/2022 11:05:07REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t10 -CTLNHIDI000003191810639-11-CRE-002                 500,000 BTSN 92 
407/11/2022 08:56:00REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 11.2022 FT22311786795090 -CTLNHIDI000003197075134-11-CRE-002                 500,000 BTSN 22 
508/11/2022 21:58:09REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 11                 500,000 BTSN 112 
610/11/2022 16:02:37REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+132+thang 8 va 9 -CTLNHIDI000003222595598-11-CRE-002              1,000,000 BTSN 132 
714/11/2022 10:15:21REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN so 166 t11.2022                 500,000 BTSN 166 
815/11/2022 19:36:18REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 12 FT22319179669884 -CTLNHIDI000003261537699-11-CRE-002              1,000,000 BTSN 109+118 
917/11/2022 15:41:23REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien BTSN 105 thang 11,12              1,000,000 BTSN 105 
1019/11/2022 12:33:06REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 Quy4.2022 FT22323320964143 -CTLNHIDI000003287823965-11-CRE-002              1,500,000 BTSN 62 
1124/11/2022 03:58:16REM TKThe :0973840785, tai VPB. caothanhmai BTSN184 QUY4 -CTLNHIDI000003320224669-11-CRE-002              1,500,000 BTSN 184 
1224/11/2022 08:26:48REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc chuyen BTSN167 FT22328510060056 -CTLNHIDI000003320659643-11-CRE-002                 500,000 BTSN 167 
1326/11/2022 08:14:46REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 12 2022 -CTLNHIDI000003333308044-11-CRE-002                 500,000 BTSN 180 
1427/11/2022 20:16:09REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Ho tro BTSN178 q4.2022 FT22332942937788 -CTLNHIDI000003343554896-11-CRE-002              1,500,000 BTSN 178 
1528/11/2022Bảo trợ Gia Ân từ quý 4.2022            19,965,000 BTSN 06 
1628/11/2022CK12510001807337 bao tro ma 186 va 199              1,000,000 BTSN 186 + 199 
Tổng nhận bảo trợ             32,465,000 

BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 11 NĂM 2022

STT Nội dung chi Số tiền  Người chi 
124/11/2022Chi bảo trợ 43 mã đợt 1 quý 4.2022 (theo danh sách đính kèm)            61,275,000 Trần Thị Huyền Trang 
231/10/2022Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN              2,000,000 Trần Thị Huyền Trang 
331/10/2022Hỗ trợ CTV vào hệ thống mã bảo trợ trên web              2,000,000 Lê Anh Tuấn 
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022            65,275,000 

BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 11 NĂM 2022

Tồn chương trình BTSN tháng 10/2022            62,218,980
Nhận BTSN tháng 11/2022            32,465,000
Chi BTSN tháng 11/2022            65,275,000
Tồn chương trình BTSN tháng 11/2022            29,408,980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay