BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 06/2022

CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:

PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ

DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 06//2022
STTThời gianNội dung chuyển khoản Ủng hộ Quỹ  Mái ấm  Ủng hộ Hiệp Vân 
 6/1/2022 8:53REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002315392169-11-CRE-002100,000  
 6/1/2022 13:48REM Tfr Ac: 28910000197784 Le Thi Hien gui tang cac be nhan ngay 1.6.500,000  
 6/1/2022 14:19REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho GDSN gui cho cac chau -CTLNHIDI000002317050319-11-CRE-002500,000  
 6/1/2022REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22152980732796 -CTLNHIDI000002318770842-11-CRE-002500,000  
 6/2/2022REM TKThe :020095040803, tai Sacombank. IBFT Hang Candy 552 Choonline -CTLNHIDI000002320259125-11-CRE-002 20,000 
 6/3/2022REM TKThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.2080819988.051576.NGUYEN THACH ANH chuyen tien.CT tu 0991000002275 NGUYEN THACH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002324843245-11-CRE-002490,000  
 6/4/2022 16:29REM TKThe :19027450830018, tai TCB. thu lam gdsn554 choonline FT22155558590010 -CTLNHIDI000002331577928-11-CRE-002 100,000 
 6/5/2022 10:38REM Tfr Ac: 12210001789285 CHU THI THUY DUONG ung ho quy CPFAV200,000  
 6/5/2022 10:42REM TKThe :5518386699998, tai MB. CHU TRONG SANG ung ho CPFAV -CTLNHIDI000002334181401-11-CRE-002300,000  
 6/5/2022 16:51REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000002335577715-11-CRE-002100,000  
 6/6/2022 10:39REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-060622-10:40:57 529758 -CTLNHIDI000002338341393-11-CRE-002500,000  
 6/8/2022 9:45REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000002347619238-11-CRE-002500,000  
 6/8/2022 10:14REM TKThe :107871116040, tai Vietinbank. Mong cac em be nhanh khoe lai nha -CTLNHIDI000002347768447-11-CRE-002200,000  
 6/8/2022 10:55REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002347990186-11-CRE-002500,000  
 6/10/2022 12:35REM TKThe :153487065, tai VPB. Gia dinh Van Thanh Phuong Dung uh hiep van -CTLNHIDI000002357643383-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 12:38REM Tfr Ac: 53110000611697 UH Hiep Van  1,000,000
 6/10/2022 12:42REM TKThe :45404151515, tai SCB. ACHuh hiep van -ACH0200157979061012420122222222161476  100,000
 6/10/2022 12:44REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH VAN HIEP -CTLNHIDI000002357678096-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 12:55REM Tfr Ac: 12010007191626 C LAN ANH UH VAN HIEP  500,000
 6/10/2022 13:01REM TKThe :3212215006162, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI OANH chuyen khoan chuc mung hanh phuc 2e Hiep Van -CTLNHIDI000002357742746-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 13:01REM TKThe :0441000699495, tai VCB. MBVCB.2104898364.075323.BA NGOAI N.KHANG DONG NAI CHUC MUNG HP 2 CHAU HIEP-VAN.CT tu 0441000699495 PHAN DINH MAI UYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI N-CTLNHIDI000002357743582-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 13:03REM TKThe :050032145326, tai SACOMBANK. ACHIBFT ung ho HIEP VAN -ACH0200970403061013033200009999785315  200,000
 6/10/2022 13:09REM TKThe :19029834500018, tai TCB. UH Hiep Van FT22161076014199 -CTLNHIDI000002357773895-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 13:21REM TKThe :8811208002017, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN KIM OANH chuyen khoan -CTLNHIDI000002357820636-11-CRE-002200,000  
 6/10/2022 13:26REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG ung ho vo chong ban Hiep -CTLNHIDI000002357839769-11-CRE-002  2,000,000
 6/10/2022 13:26REM TKThe :19034765204014, tai TCB. Ung ho van hiep FT22161459241109 -CTLNHIDI000002357841558-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 13:28REM Tfr Ac: 12010000368252 NGUYEN THI TRANG BeTho UH Hiep Van  100,000
 6/10/2022 13:45REM TKThe :2202205174235, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH hiep van -CTLNHIDI000002357917839-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 13:46REM Tfr Ac: 28910000197784 UH Hiep Van.  500,000
 6/10/2022 13:54REM TKThe :2700207001920, tai Agribank. BIDV;1207242445;ck UH HiepVan -CTLNHIDI000002357960382-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 13:59REM Tfr Ac: 32110000741511 HOANG LE MINH Chuyen tien ung ho Hiep Van  500,000
 6/10/2022 14:00REM TKThe :8210108319007, tai MB. LEU THI HAO ung ho Hiep van -CTLNHIDI000002357992210-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 14:02REM TKThe :96627203, tai VPB. UH Hiep Van -CTLNHIDI000002357997751-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 14:21REM TKThe :3606205090834, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho hiep van -CTLNHIDI000002358100439-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 14:24REM Tfr Ac: 22010005639192 UH Hiep Van From 0914880327  200,000
 6/10/2022 14:30REM TKThe :19035651734011, tai TCB. Q Hoa sdl hp UH Hiep van FT22161890280504 -CTLNHIDI000002358148974-11-CRE-002  1,000,000
 6/10/2022 14:40REM Tfr Ac: 27910000311068 PHAM THI HOAI ANH Chuyen tien UH HIEP VAN  200,000
 6/10/2022 14:47REM Tfr Ac: 45210000610485 gia dinh GS NGUYEN THANH LIEM Tang 2 chau Van Hiep chuc cac chau hanh phuc.  2,000,000
 6/10/2022 14:51REM TKThe :107873395257, tai Vietinbank. HOANG THI MAI HUONG chuyen tien mung UH Hiep Van -CTLNHIDI000002358272336-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 15:00REM TKThe :0611001893398, tai VCB. MBVCB.2105366871.096758.Ung ho Hiep Van.CT tu 0611001893398 CAO NU HAI LY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000002358325711-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 15:06REM Tfr Ac: 12310000435810 Uh Hiep Van  200,000
 6/10/2022 15:07REM TKThe :0021000273266, tai VCB. MBVCB.2105401484.012998.DO THI QUYNH NGA UH Hiep Van.CT tu 0021000273266 DO THI QUYNH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002358371249-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 15:53REM TKThe :19036302941012, tai TCB. UH HIEP VAN FT22161497207138 -CTLNHIDI000002358678867-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 15:58REM TKThe :19036661826016, tai TCB. UH Hiep Van FT22161054515321 -CTLNHIDI000002358717269-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 16:09REM Tfr Ac: 67110000706813 ung ho hiep van  200,000
 6/10/2022 16:10REM TKThe :198939088, tai VPB. 2 chau Huy Bao ung ho co chu Hiep Van -CTLNHIDI000002358776856-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 16:21REM Tfr Ac: 13510000297327 me sumo uh Hiep Van  300,000
 6/10/2022 16:29REM TKThe :19110199999029, tai TCB. UH Hiep Van FT22161255025907 -CTLNHIDI000002358915674-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 16:43REM TKThe :8181981, tai Kienlongbank. CK nhanh - UH VAN HIEP -CTLNHIDI000002359021542-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 16:56REM TKThe :0031000175700, tai VCB. MBVCB.2105987513.086817.UH Hiep Van.CT tu 0031000175700 NGUYEN QUANG HUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000002359118979-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 17:00REM TKThe :0071003553698, tai VCB. MBVCB.2106011279.097941.UH Hiep Van _ chi Ngoc .CT tu 0071003553698 NGUYEN THI KIM NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000002359151694-11-CRE-002  300,000
 6/10/2022 17:05REM TKThe :104000150351, tai Vietinbank. TRAN THUY TRANG UH hiepvan -CTLNHIDI000002359194372-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 17:14REM TKThe :0201000569509, tai VCB. MBVCB.2106088502.034457.ung ho ban Hiep Van.CT tu 0201000569509 NGUYEN THI HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000002359254258-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 17:23REM TKThe :2604215023914, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH Hiep Van chuc hai ban hanh phuc -CTLNHIDI000002359325019-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 17:45REM TKThe :229449999999, tai VPB. UH Hiep Van mong hai ban binh an hanh phuc -CTLNHIDI000002359481342-11-CRE-002  500,000
 6/10/2022 18:06REM TKThe :101872148978, tai Vietinbank. UH HIEP VAN -CTLNHIDI000002359627021-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 18:07REM Tfr Ac: 19910000660882 Chuyen tien UH Hiep Van  200,000
 6/10/2022 18:08REM TKThe :9890101111995, tai MB. UH Hiep Van -CTLNHIDI000002359639949-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 18:15REM TKThe :102802876879, tai Vietinbank. uh a hiep c van -CTLNHIDI000002359681027-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 18:17REM Tfr Ac: 28910000197784 ban Nguyen Dat. Chung cu Thang Long Victory UH Hiep Tran.  150,000
 6/10/2022 18:21REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.2106453433.007018.UH Hiep Van.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000002359718975-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 19:08REM Tfr Ac: 50110001001441 UH Hiep Van  200,000
 6/10/2022 19:32REM TKThe :19033650051013, tai TCB. UH HIEPVAN FT22161006790390 -CTLNHIDI000002360163246-11-CRE-002  300,000
 6/10/2022 19:51REM TKThe :19034613615019, tai TCB. UP hiep van FT22161948015700 -CTLNHIDI000002360272935-11-CRE-002  1,000,000
 6/10/2022 19:56REM TKThe :0001013335269, tai VCB. MBVCB.2106930076.027390.NGUYEN THI MAI chuyen tien UH hiep van.CT tu 1013335269 NGUYEN THI MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000002360300367-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 20:01REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2106956587.039087.UH Hiep Van.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000002360331235-11-CRE-002  300,000
 6/10/2022 20:13REM TKThe :19033896730017, tai TCB. con Nguyen Duc Toan xin ung ho hiep van FT22161003717127 -CTLNHIDI000002360402386-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 20:39REM TKThe :8808205068929, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH Hiep Van -CTLNHIDI000002360550724-11-CRE-002  100,000
 6/10/2022 20:41REM TKThe :3300205123180, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE VAN MINH chuyen khoan UH Hiep Van -CTLNHIDI000002360565970-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 20:51REM TKThe :107006735173, tai Vietinbank. uh Hiep Van -CTLNHIDI000002360617109-11-CRE-002  50,000
 6/10/2022 21:37REM TKThe :12720111991, tai VPB. UH Hiep Van va thuong chuc 2 ban hanh phuc -CTLNHIDI000002360857095-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 21:56REM TKThe :19036674867013, tai TCB. ung ho hiep van FT22162011550209 -CTLNHIDI000002360937018-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 22:31REM Tfr Ac: 26010000656541 Chuyen tien UH Hiep Van lam tay vin  400,000
 6/10/2022 22:37REM TKThe :0071003771836, tai VCB. MBVCB.2107598627.023369.Chuc mung 2 em Hiep Van.CT tu 0071003771836 PHAM THI MAI DIEP toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va pha-CTLNHIDI000002361084173-11-CRE-002  300,000
 6/10/2022 22:49REM TKThe :137010388, tai VPB. UH HIEP VAN -CTLNHIDI000002361118949-11-CRE-002  200,000
 6/10/2022 22:52REM TKThe :11522004240012, tai TCB. Huong Quynh K38 UH Hiep Van FT22162846837740 -CTLNHIDI000002361126888-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 2:36REM TKThe :016704060071563, tai VIB. UH Hiep Van -CTLNHIDI000002361230434-11-CRE-002 Transaction a  500,000
 6/11/2022 7:35REM TKThe :0011004056672, tai VCB. MBVCB.2108114398.035370.DANG BAO uh Hiep Van.CT tu 0011004056672 DANG QUOC BAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000002361587023-11-CRE-002  300,000
 6/11/2022 7:36REM Tfr Ac: 44010000065574 UH Hiep Van  200,000
 6/11/2022 7:40REM TKThe :2207205061170, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nguyen Hai Nam Ung Ho Bac Hiep -CTLNHIDI000002361604232-11-CRE-002  300,000
 6/11/2022 8:35REM TKThe :19034708672011, tai TCB. Khan gia viec tu te UH Hiep Van FT22162071709934 -CTLNHIDI000002361809879-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 8:36REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2108287817.013051.uh hiep van.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000002361815658-11-CRE-002  300,000
 6/11/2022 8:37REM TKThe :19028033121019, tai TCB. Khan gia viec tu te UH Hiep Van FT22162801914295 -CTLNHIDI000002361817978-11-CRE-002  400,000
 6/11/2022 8:37REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien uh hiep van  100,000
 6/11/2022 8:40REM TKThe :19033737021013, tai TCB. Khan gia Viec tu te UH Hiep-Van FT22162125885742 -CTLNHIDI000002361832052-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 8:58REM TKThe :108873953522, tai Vietinbank. Khan gia viec tu te UH Hiep Van -CTLNHIDI000002361917925-11-CRE-002  500,000
 6/11/2022 9:08REM Tfr Ac: 39010000251218 DANG VAN VIET THAI NGUYEN500,000  
 6/11/2022 9:09REM TKThe :19034347330011, tai TCB. Khan gia Viec tu te UH Hiep Van FT22162470789635 -CTLNHIDI000002361971333-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 9:13REM TKThe :668616555555, tai Vietinbank. khan gia Viec tu te ung ho Hiep Van -CTLNHIDI000002361993166-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 9:16REM Tfr Ac: 26110002466567 Khan gia Viec tu te UH Hiep Van  50,000
 6/11/2022 9:56REM TKThe :7850112948006, tai MB. Khan gia viec tu te ung ho Hiep Van -CTLNHIDI000002362224278-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 10:16REM Tfr Ac: 28910000197784 Ban Phan Duc Minh, Chung cu Thang Long Victory UH ban Hiep Van.  100,000
 6/11/2022 10:54REM Tfr Ac: 45510000737084 BACH THI HOAN Chuyen tien ung ho hiep van  200,000
 6/11/2022 11:30REM TKThe :0451000327734, tai VCB. MBVCB.2108937927.031500.Khan gia Viec tu te UH Hiep Van.CT tu 0451000327734 LE THI DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000002362748960-11-CRE-002  300,000
 6/11/2022 11:34REM TKThe :0330107336699, tai MB. 0983328989 UH Hiep Van -CTLNHIDI000002362770073-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 11:44REM TKThe :0001018685136, tai VCB. MBVCB.2108991424.057658.Khan gia Viec tu te UH Hiep Van.CT tu 1018685136 NGUYEN DANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000002362826109-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 12:01REM TKThe :9704229203161586089, tai MB. UH HIEP VAN -CTLNHIDI000002362910966-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 12:21REM TKThe :03201010638536, tai MSB. Nguyen Thu Duong tang 2 ban Hiep Van -CTLNHIDI000002363003025-11-CRE-002  2,000,000
 6/11/2022 12:32REM TKThe :102867191940, tai Vietinbank. Khan gia viec tu te UH Hiep Van -CTLNHIDI000002363052245-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 12:58REM TKThe :19032923947019, tai TCB. Khan gia HV Viec tu te UH Hiep Van FT22162569802864 -CTLNHIDI000002363158612-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 13:02REM Tfr Ac: 55110000141604 khan gia Viec tu te ung ho Hiep Van  200,000
 6/11/2022 13:05REM TKThe :102869986620, tai Vietinbank. Khan gia Viec Tu Te UH Hiep Van -CTLNHIDI000002363184625-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 13:05REM TKThe :01975336101, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Luong chuyen tien chuc ba me va cac con manh khoe -CTLNHIDI000002363185143-11-CRE-002200,000  
 6/11/2022 13:07REM TKThe :0000503000197, tai MB. UH Hue Van -CTLNHIDI000002363189684-11-CRE-002  500,000
 6/11/2022 13:11REM Tfr Ac: 45510000085844 NGUYEN THI NGOC Chuyen tien200,000  
 6/11/2022 13:27REM TKThe :0349265031, tai EXIMBANK. ACHkhan gia viec tu te UH hiep van -ACH0200452999061113333311021102953843  200,000
 6/11/2022 14:04REM TKThe :107875379693, tai Vietinbank. DANG THI THAI Chuyen tien -CTLNHIDI000002363404687-11-CRE-00250,000  
 6/11/2022 15:35REM TKThe :11521770312010, tai TCB. UH Hiep Van FT22162709016638 -CTLNHIDI000002363823693-11-CRE-002  300,000
 6/11/2022 16:52REM TKThe :3307215013282, tai Agribank. BIDV;1207242445;EM DINH NHAT TAN CHUC MUNG HP ANH CHI HIEP VAN -CTLNHIDI000002364235803-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 17:33REM TKThe :001370406236175, tai Saigonbank. UH Hiep Van -CTLNHIDI000002364471350-11-CRE-002  400,000
 6/11/2022 19:08REM TKThe :8226130220, tai MB. Tran Van Tiem chuyen khoan -CTLNHIDI000002364972461-11-CRE-002200,000  
 6/11/2022 19:20REM Tfr Ac: 44810000459544 Khan gia Viec Tu Te UH Hiep Van  50,000
 6/11/2022 20:04REM TKThe :3900118886789, tai MB. Khan gia viec tu te ung ho Hiep Van -CTLNHIDI000002365238930-11-CRE-002  100,000
 6/11/2022 21:28REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THANH HANG chuyen khoan UH Hiep Van -CTLNHIDI000002365615468-11-CRE-002  200,000
 6/11/2022 21:57REM Tfr Ac: 43210002939852 mot chut tam long gui gia dinh a100,000  
 6/11/2022 21:59REM TKThe :7700100012526, tai MB. UH gia dinh Hiep Van -CTLNHIDI000002365731926-11-CRE-002  200,000
 6/12/2022 2:21REM TKThe :0915634777, tai MB. Khan gia Viec tu te UH Hiep Van -CTLNHIDI000002365960717-11-CRE-002 Transaction a  200,000
 6/12/2022 2:21REM Tfr Ac: 12610001199439 khan gia viec tu te ung ho Hiep Van Transaction at date 2022-06-11-23.47.39  200,000
 6/12/2022 7:20REM TKThe :1516027, tai ACB. PHAM MINH UH HIEP VAN-120622-07:20:50 151026 -CTLNHIDI000002366235925-11-CRE-002  5,000,000
 6/12/2022 8:37REM Tfr Ac: 13510000297327 me sumo uh quy100,000  
 6/12/2022 9:21REM TKThe :14023830745011, tai TCB. Co Hoa UNG HO HIEP VAN FT22164399862020 -CTLNHIDI000002366621361-11-CRE-002  100,000
 6/12/2022 10:55REM Tfr Ac: 22210000667703 NGUYEN THU HA Chuyen tien UH Hiep Van  300,000
 6/12/2022 13:34REM TKThe :109003537069, tai ICBVVNVX. Phan Thi Kim Quyen UH Hiep Van -B2B020097041506121334452022wa6X185440  500,000
 6/12/2022 15:57REM Tfr Ac: 21410000895471 Khan gia viec tu te UH Hiep Van  100,000
 6/12/2022 17:55REM TKThe :2905205097706, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI THU PHUONG khan gia viec tu te ung ho Hiep Van -CTLNHIDI000002368792806-11-CRE-002  200,000
 6/12/2022 18:53REM Tfr Ac: 22210000660960 PHAM THI PHUONG THAO UH Hiep Van  300,000
 6/13/2022 6:17Phung Thanh Huong chuyen tien UH Hiệp Vân  1,000,000
 6/13/2022 8:24Pham Ngoc Hung chuyen tien ung ho Hiep Van  200,000
 6/13/2022 8:44Mong cac con luon binh an300,000  
 6/13/2022 13:33AC Hung ung ho Hiep Van  500,000
 6/13/2022 19:55Me chau Liem UH 2 bac Hiep Van  200,000
 6/15/2022 0:00Do Thi Bao Ngoc khan gia Viec Tu Te UH Hiep Van  20,000
 6/16/2022 0:00Khan gia Viec Tu Te UH Hiep Van  100,000
 6/16/2022 0:00UH Hiep Van  100,000
 6/20/2022 0:00STK nguồn 2151xxx9600 Chúc các chiến binh khỏe500,000  
 6/20/2022 0:00Khan gia Viec Tu Te UH Hiep Van  300,000
 6/20/2022 0:00A.D TBK Uh Hiep Van  500,000
 6/21/2022 0:00Gia dinh Su Bap uh Hoi1,000,000  
 6/27/2022 0:00Khán giả Việc Tử Tế ủng hộ Hiệp Vân  24,000
 6/27/2022 0:00On The Inside ủng hộ Hội Gia đình trẻ bại não VN2,000,000  
 28/06/2022 22:52:09REM TKThe :016704060071563, tai VIB. ung ho lap may dieu hoa cho cac con mai am -CTLNHIDI000002442590625-11-CRE-002 500,000 
 28/06/2022 22:52:35REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. DINH THI THU HAO Chuyen tien -CTLNHIDI000002442591849-11-CRE-002 500,000 
 28/06/2022 22:54:16REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2168591248.087838.UH mai am.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002442596489-11-CRE-002 200,000 
 28/06/2022 22:54:24REM TKThe :19037841036011, tai TCB. Fb cu toi ung ho mai am FT22180984238319 -CTLNHIDI000002442596869-11-CRE-002 500,000 
 28/06/2022 22:55:50REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000002442600737-11-CRE-002 200,000 
 28/06/2022 22:56:25REM Tfr Ac: 39510000235493 VU HOANG TU ANH Chuyen tien 300,000 
 29/06/2022 02:06:59REM Tfr Ac: 44310000336095 ung ho mai am Transaction at date 2022-06-28-23.02.41 500,000 
 29/06/2022 02:07:34REM TKThe :45404151515, tai SCB. Cao thanh mai uh mai am -CTLNHIDI000002442632202-11-CRE-002 Transaction a 100,000 
 29/06/2022 02:07:48REM TKThe :153487065, tai VPB. Uh mai am -CTLNHIDI000002442636996-11-CRE-002 Transaction a 100,000 
 29/06/2022 02:08:10REM Tfr Ac: 12010000368252 NGUYEN THI TRANG UH mai am Transaction at date 2022-06-28-23.14.21 200,000 
 29/06/2022 02:08:14REM Tfr Ac: 37610000168642 DANG THI LAN Chuyen tien uh mai am Transaction at date 2022-06-28-23.15.08 50,000 
 29/06/2022 02:08:19REM TKThe :180886168, tai VPB. Uh Mai Am -CTLNHIDI000002442649802-11-CRE-002 Transaction a 500,000 
 29/06/2022 02:09:28REM TKThe :101873782299, tai Vietinbank. NGUYEN MAI THANH chuyen tien ung ho mai am -CTLNHIDI000002442682794-11-CRE-002 Transaction a 300,000 
 29/06/2022 02:09:40REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh mai am FT22180860992517 -CTLNHIDI000002442688816-11-CRE-002 Transaction a 200,000 
 29/06/2022 02:10:00REM Tfr Ac: 15910000111467 HA THI THUY DUNG Chuyen tien UH Mai am Transaction at date 2022-06-28-23.46.04 200,000 
 29/06/2022 02:10:04REM Tfr Ac: 12210002196347 minh ngoc ung ho tien mua dieu hoa Transaction at date 2022-06-28-23.47.36 1,000,000 
 29/06/2022 02:12:09REM TKThe :0011003982234, tai VCB. MBVCB.2168731564.047350.vi xuan diem gieo duyen dieu hoa.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002442761757-11-CRE-002 Transaction a 500,000 
 29/06/2022 02:12:19REM TKThe :000008700449, tai SeABank. UH MAI AM -CTLNHIDI000002442766809-11-CRE-002 Transaction a 200,000 
 29/06/2022 02:12:27REM TKThe :2903205212717, tai Agribank. BIDV;1207242445;BACH THI THU HOA chuyen khoan Ung ho Mai Am -CTLNHIDI000002442770802-11-CRE-002 Transaction a 100,000 
 29/06/2022 07:03:41REM TKThe :100836387979, tai Vietinbank. DAO THANH BINH chuyen tien ho tro may lanh -CTLNHIDI000002442912311-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 07:14:18REM TKThe :3368678933333, tai MB. DANG VINH HOANG ung ho mua dieu hoa -CTLNHIDI000002442931050-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 07:21:05REM TKThe :100005774335, tai NCB. ISL20220629072035355-UH mai am sieu nhan lap dieu hoa -CTLNHIDI000002442943957-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 07:24:15REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.2168896996.014271.DUONG THI YEN UH mai am.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000002442950248-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 07:24:58REM TKThe :211676888, tai ACB. UH MAI AM-290622-07:24:57 234006 -CTLNHIDI000002442951640-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 07:44:51REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh ung ho mai am -CTLNHIDI000002442996705-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 07:54:24REM TKThe :3308215020398, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI LUA uh mai am -CTLNHIDI000002443021625-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 07:55:48REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH chuyen tien -CTLNHIDI000002443025363-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 08:09:01REM TKThe :19110199999029, tai TCB. E khuyen uh mai am FT22180252625450 -CTLNHIDI000002443064552-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 08:30:09REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000002443137780-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 08:38:07REM TKThe :19123680333012, tai TCB. UH mai am FT22180641162974 -CTLNHIDI000002443168048-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 08:41:47REM TKThe :19036812311013, tai TCB. Ung ho mai am FT22180858948042 -CTLNHIDI000002443182594-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 08:45:49REM Tfr Ac: 42710000501761 UH MAI AM 100,000 
 29/06/2022 08:48:44REM TKThe :137689073, tai VPB. UH Mai Am -CTLNHIDI000002443210337-11-CRE-002 1,000,000 
 29/06/2022 08:53:51REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH Mai Am -CTLNHIDI000002443231327-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 09:04:40REM TKThe :13001010654463, tai MSB. UH Mai am lap dieu hoa cho cac be -CTLNHIDI000002443278278-11-CRE-002 50,000 
 29/06/2022 09:04:49REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.2169131045.019150.DOAN THI LANH chuyen tien UH mai am.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000002443278932-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 09:23:07REM TKThe :104000150351, tai Vietinbank. TRAN THUY TRANG UH mua dieu hoa -CTLNHIDI000002443357863-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 09:29:23REM TKThe :8405207000441, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH mai am -CTLNHIDI000002443385293-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 09:39:32REM Tfr Ac: 27910000104949 uh mai am 300,000 
 29/06/2022 09:41:44REM TKThe :5501205073407, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan UH Mai Am -CTLNHIDI000002443439351-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 09:45:02REM TKThe :16001011951580, tai MSB. Ung ho cac con lap dieu hoa -CTLNHIDI000002443454317-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 09:49:24REM TKThe :1021000012080, tai VCB. MBVCB.2169274773.086755.PHAN THUY AN UH Mai am.CT tu 1021000012080 PHAN THUY AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000002443473827-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 09:50:12REM TKThe :0201000627860, tai VCB. MBVCB.2169276973.087565.UH Mai am.CT tu 0201000627860 HOANG THI QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam-CTLNHIDI000002443477222-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 10:12:55REM TKThe :1420205095420, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH mai am -CTLNHIDI000002443580464-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 10:13:20REM TKThe :0441000705551, tai VCB. MBVCB.2169355460.025608.PHAM XUAN MANH chuyen tien.CT tu 0441000705551 PHAM XUAN MANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va pha-CTLNHIDI000002443582290-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 10:17:09REM TKThe :009258479, tai VIB. ACHuh mai am -ACH0200180906062910170810195968688536 50,000 
 29/06/2022 10:19:54REM TKThe :00785370001, tai Tienphongbank. Uh mai am -CTLNHIDI000002443612951-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 10:33:18REM TKThe :0041000193952, tai VCB. MBVCB.2169424114.058687.NGUYEN VU DOAN THUC chuyen tien UH mai am.CT tu 0041000193952 NGUYEN VU DOAN THUC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000002443674653-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 11:31:21REM TKThe :48044107, tai VPB. Tran lan huong ung ho lap dieu hoa -CTLNHIDI000002443940710-11-CRE-002 2,000,000 
 29/06/2022 11:32:16REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002443944746-11-CRE-002 1,000,000 
 29/06/2022 11:42:43REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.2169654498.071253.UH mai am.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000002443989912-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 11:45:52REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo UH mai am sieu nhan FT22180115283886 -CTLNHIDI000002444002713-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 11:58:09REM TKThe :0021002032097, tai VCB. MBVCB.2169701683.094671.UH mai am.CT tu 0021002032097 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002444054554-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 12:08:39REM Tfr Ac: 12310000281305 UH mai am 200,000 
 29/06/2022 12:30:49REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Le Huong UH mai am FT22180500344358 -CTLNHIDI000002444175174-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 12:33:04REM TKThe :05136862201, tai Tienphongbank. Kubi UH Mai Am -CTLNHIDI000002444182753-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 12:35:17REM Tfr Ac: 56110000937134 UH Mai am 200,000 
 29/06/2022 12:35:49REM TKThe :2905111123999, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THI HONG DUNG ung ho -CTLNHIDI000002444191925-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 12:48:06REM TKThe :02001018949543, tai MSB. Vu Xuan Chuan chuyen tien -CTLNHIDI000002444231085-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 12:55:00REM TKThe :0971000007640, tai VCB. MBVCB.2169853544.069823.VU THI TRANG chuyen tien.CT tu 0971000007640 VU THI TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000002444251685-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 13:04:59REM TKThe :19020958282011, tai TCB. UH mai am FT22180253628654 -CTLNHIDI000002444280336-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 13:08:12uREM 991022062922797 BO-NGUYEN THI HANG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-UH mai am - Nguyen Thi Hang Bank Charge .00 VAT .00 100,000 
 29/06/2022 13:13:41REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Van Nguyen Thi UH mai am FT22180896378172 -CTLNHIDI000002444305942-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 13:14:15REM TKThe :18158150001, tai SCB. ACHgd be Hoang Linh Dan UH lap dieu hoa mai am -ACH0200157979062913141922222222639317 500,000 
 29/06/2022 13:23:23REM Tfr Ac: 45010000076685 gia dinh ngo khoai san uh lap dieu hoa 200,000 
 29/06/2022 13:26:17REM TKThe :2626262626228, tai MB. Ha Ly UH Mai Am -CTLNHIDI000002444342997-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 13:51:33REM TKThe :0251002778441, tai VCB. MBVCB.2169994037.038186.UH mai am CPFAV.CT tu 0251002778441 VO MINH CUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000002444424873-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 14:00:07REM TKThe :9704229237146092, tai MB. UH mai am -CTLNHIDI000002444455232-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 14:01:53REM TKThe :0001014269837, tai VCB. MBVCB.2170022943.052013.UHmaiam.CT tu 1014269837 VU THI THANH TAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002444461657-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 14:03:03REM TKThe :0372259999, tai MB. LE THU HANG chuyen khoan UH mai am -CTLNHIDI000002444465881-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 14:20:37REM TKThe :19023831748010, tai TCB. Tran Quan gop mua dieu hoa cho Mai am gia dinh Hoi FT22180897004099 -CTLNHIDI000002444534622-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 14:32:00REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Van Thoa uh lap dieu hoa -CTLNHIDI000002444580861-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 14:39:53REM TKThe :19038376742014, tai TCB. UH mai am FT22180901569740 -CTLNHIDI000002444613909-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 14:43:59REM Tfr Ac: 16010000387806 con gia khanh UH mai am 200,000 
 29/06/2022 14:46:17REM TKThe :19028036052018, tai TCB. Uh mai am sieu nhan FT22180645315582 -CTLNHIDI000002444641425-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 14:48:31REM TKThe :0585225555, tai MB. Ung ho mai am -CTLNHIDI000002444651275-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 14:54:10REM TKThe :177868888, tai VIB. ACHUH mai am -ACH0200180906062914541010195968935029 200,000 
 29/06/2022 14:57:24REM Tfr Ac: 50110000239726 LE THI THANH THUY Chuyen tien UH mai am 200,000 
 29/06/2022 15:05:01REM TKThe :073704060035622, tai VIB. ACHme Tat Khuong UH mai am a -ACH0200180906062915050010195968945364 200,000 
 29/06/2022 15:05:48REM TKThe :2903205118760, tai Agribank. BIDV;1207242445;Thanh nguyen uh mai am -CTLNHIDI000002444729063-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 15:11:38REM TKThe :04441219601, tai Tienphongbank. Ung ho dieu hoa cho cac con -CTLNHIDI000002444756452-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 15:18:30REM TKThe :19032567218015, tai TCB. Ung ho tre em bai nao FT22180413750015 -CTLNHIDI000002444788888-11-CRE-002 500,000 
 29/06/2022 15:19:11REM TKThe :0986565489, tai MB. Chuc bo me va cac con manh khoe -CTLNHIDI000002444791942-11-CRE-002 50,000 
 29/06/2022 15:22:48REM TKThe :19035742488011, tai TCB. UH Mai am FT22180067846486 -CTLNHIDI000002444809463-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 15:29:15REM TKThe :13001015949146, tai MSB. UH mai am -CTLNHIDI000002444841032-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 16:08:41REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban -CTLNHIDI000002445035875-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 16:23:09REM Tfr Ac: 15110000699170 UH mai am 100,000 
 29/06/2022 16:25:46REM TKThe :0991000026610, tai VCB. MBVCB.2170505660.089078.UH Mai am.CT tu 0991000026610 VU TRUNG KIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002445122510-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 16:28:00REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THANH HANG chuyen khoan UH Mai Am -CTLNHIDI000002445133870-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 16:44:44REM TKThe :19022094882898, tai TCB. UH mai am FT22180088010218 -CTLNHIDI000002445220305-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 16:52:29REM TKThe :3444711, tai ACB. CON GIA BAO UNG HO MAI AM !-290622-16:52:29 474585 -CTLNHIDI000002445260409-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 17:14:12REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Chuc hoi luon khoe manh -CTLNHIDI000002445369855-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 18:33:43REM TKThe :2905111123999, tai Agribank. BIDV;1207242445;Em Duy bv Bach mai UH Mai Am -CTLNHIDI000002445735499-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 18:39:23REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Chi Lan Anh ban Nhat Yen Vo Uh Mai am FT22180754649924 -CTLNHIDI000002445761181-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 18:47:52REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH Mai am FT22180314450566 -CTLNHIDI000002445799071-11-CRE-002 1,000,000 
 29/06/2022 18:55:21REM TKThe :3580103557008, tai MB. Be Hoang Anh Khai uh mai am -CTLNHIDI000002445831114-11-CRE-002 400,000 
 29/06/2022 19:06:24REM TKThe :0392167522, tai MB. BUI THI HIEN chuyen khoan uh mai am -CTLNHIDI000002445876821-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 19:11:15REM TKThe :162501798, tai VPB. Gd chipbongcun ung ho nhe -CTLNHIDI000002445896315-11-CRE-002 300,000 
 29/06/2022 20:24:11REM Tfr Ac: 21110000007451 UH Mai am 200,000 
 29/06/2022 20:52:44REM TKThe :3307215013282, tai Agribank. BIDV;1207242445;DINH NHAT TAN GUI CHUT YEU THUONG UH MAI AM -CTLNHIDI000002446288738-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 21:43:06REM TKThe :108867359914, tai Vietinbank. UH Mai am -CTLNHIDI000002446462823-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 22:08:35REM TKThe :106871361857, tai Vietinbank. uh mai am -CTLNHIDI000002446536213-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 22:16:15REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh mais am lap dieu hoa -CTLNHIDI000002446555086-11-CRE-002 910,000 
 29/06/2022 22:22:45REM TKThe :666603011995, tai MB. UH Mai am -CTLNHIDI000002446570909-11-CRE-002 200,000 
 29/06/2022 22:23:02REM TKThe :90868688888, tai MB. Nhat phuong 553 lamdong -CTLNHIDI000002446571553-11-CRE-002 50,000 
 29/06/2022 22:33:05REM Tfr Ac: 22210000890077 DIEU THI LAN PHUONG UH mai am 500,000 
 29/06/2022 22:42:36REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Huong Nguyen Thi Uh mai am FT22181906038534 -CTLNHIDI000002446613066-11-CRE-002 100,000 
 29/06/2022 22:59:26REM TKThe :050032145326, tai SACOMBANK. ACHIBFT xuan huong le gdsn60 choonline -ACH0200970403062922592500009999001269 500,000 
 30/06/2022 02:13:42REM       TKThe :0986117600, tai MB. UH mai am                                                                                                                                                          -CTLNHIDI000002446658387-1/1-CRE-002 Transaction a 200,000 
 30/06/2022 02:14:33REM       TKThe :19035878840010, tai TCB. Ung ho mai am FT22181804315712                                                                                                                                -CTLNHIDI000002446677360-1/1-CRE-002 Transaction a 300,000 
 30/06/2022 09:20:56REM       Tfr A/c: 22210003963695                 UH mai am 200,000 
 6/30/2022 11:06Tk Thẻ 599xxx368 tại Agribank UH Mai Am 200,000 
 6/30/2022 12:46ACH Tran Huong ck 200,000 
 6/30/2022 12:50TK Thẻ 3100xxx686 tại MB Ung ho Mai am 200,000 
 6/2/2022 0:00TK CT Hội Hoang Thi Ngoc Huyen 500,000  
 6/2/2022 0:00TK CT Hội 2 anh em Nam Dương300,000  
 6/28/2022 0:00TK CT Hội Le Thanh Phuong 1,000,000 1,000,000
   Tổng cộng ủng hộ trong tháng             11,540,000         32,980,000      41,944,000
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 06//2022
Mục chiNgày thángNội dung chiSố tiềnNgười chiGhi chú
Thăm hoàn cảnh khó khăn
 6/8/2022Viếng bé Dũng Chi hội Vũng Tàu500,000Vũ Thị Phượng 
 6/8/2022Viếng bé Trần Bảo Hân Chi hội Hà Tây500,000Nguyễn Thị Phương Thanh 
 6/17/2022Chi mua đồ dùng sinh hoạt cho Hiệp Vân9,220,000Nguyễn Thu HồngCó bảng kê kèm theo
 6/28/2022Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân4,800,000Đinh Thị Lan Anh 
 7/1/2022Viếng bé Nguyễn Đức Huy chi hội Hồ Chí Minh500,000Lê Viết Thuận 
Mái ấm Nhi
 6/8/2022Mua 06 chiếc giường Mái Ấm sau khi trừ đi chi phí thanh lý 11 giường tầng sắt cũ (5.500.000đ) 6,200,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/20/2022Lắp rèm cho Mái Ấm (Phí nhân công + phụ kiện)620,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/1/20222 tủ sắt đựng đồ Mái ấm3,300,000Lê Thị Trang 
 6/29/2022Lắp 2 điều hòa + Vật tư mái ấm26,855,000Nguyễn Thu Hồng 
Hỗ trợ PHCN
 6/30/2022Nhân viên Công tác xã hội4,500,000Lê Viết Thuận 
 6/30/2022Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database3,000,000Lê Anh Tuấn 
 6/30/2022Hỗ trợ CTV dịch thuật2,000,000Lê Thị Khánh Trinh 
 6/30/2022Hỗ trợ CTV truyền thông2,000,000Nguyễn Khánh Ngọc 
 6/30/2022Truyền thông gây quỹ 315,000Đinh Thị Lan Anh 
Hoạt động Văn phòng
 6/3/2022Hỗ trợ chương trình đào tạo nghề thủ công handmade cùng Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính1,000,000Huyên Vũ 
 6/10/2022In Phong bì1,350,000Huyên Vũ 
 6/17/2022Nạp tiền điện thoại VP Hội500,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/17/2022Lắp 2 điều hòa + Vật tư Văn phòng Hội26,880,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/17/2022Chi phí gia nhập tổ chức International Cerebral Palsy Society:

- Tìm hiểu tổ chức

- Lập hồ sơ gia nhập tổ chức

- Đàm phán gia nhập (3 phiên họp)

- Họp định kỳ sau khi gia nhập
4,250,000Lê Thị Khánh Trinh 
 6/28/2022Chi mua đồ dùng văn phòng229,000Nguyễn Thu Hồng 
 6/20/2022Lắp rèm Văn phòng Hội 2,835,000Nguyễn Thu Hồng 
Tổng cộng 101,354,000  
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 06//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2022104,173,052
Thu tháng 6/202286,464,000
Chi tháng 6/2022101,354,000
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/202289,283,052

PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN

CPFAV  tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022  Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 06 NĂM 2022
STTThời gianNội dung chuyển khoảnSố tiềnGhi chú
 6/1/2022REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 2 -CTLNHIDI000002315384282-11-CRE-00215,000,000BTSN 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197
 6/1/2022REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien500,000BTSN 166
 6/3/2022REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Minh Thu BTSN204 quy 2 2022 FT22154485981996 -CTLNHIDI000002326544332-11-CRE-0022,500,000BTSN 204
 6/3/2022REM TKThe :0918705368, tai SHB. NGUYEN THI HONG CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngoc do BTSN 102 456 -CTLNHIDI000002326626748-11-CRE-0021,500,000BTSN 102
 6/3/2022REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 4-5-6 FT22154658710278 -CTLNHIDI000002326631149-11-CRE-0021,500,000BTSN 118
 6/3/2022REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002326816651-11-CRE-0027,500,000BTSN 59, 60, 61, 134, 182
 6/3/2022REM TKThe :9704229255882081, tai MB. bao chau baotro gdsn quy2 -CTLNHIDI000002326907209-11-CRE-0021,500,000BTSN 152
 6/3/2022REM TKThe :19022255383013, tai TCB. BTSN178. Ho tro T5.T6.2022 FT22155850240432 -CTLNHIDI000002328992678-11-CRE-0021,000,000BTSN 178
 6/4/2022REM TKThe :105871284131, tai Vietinbank. DO THI ANH TUYET Chuyen tien BTSN 181 QUY II -CTLNHIDI000002329251416-11-CRE-0021,500,000BTSN 181
 6/6/2022 11:44REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Ha An Btsn 198 quy 2 FT22157100575940 -CTLNHIDI000002338719204-11-CRE-0021,500,000BTSN 198 Q2.2022
 6/6/2022 15:55REM TKThe :19030933120128, tai TCB. Thuong BTSN185 thang 456 FT22157567766786 -CTLNHIDI000002339963659-11-CRE-0021,500,000BTSN 185 T4.5.6
 6/7/2022 8:54REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 06.2022 FT22158626409934 -CTLNHIDI000002342739671-11-CRE-002500,000BTSN 22
 6/7/2022 17:36REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.2095576436.060065.DOAN THI LANH chuyen tien.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002345378554-11-CRE-0021,500,000BTSN 190
 6/8/2022 14:06REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 2 -CTLNHIDI000002348777052-11-CRE-00215,000,000BTSN 10 mã Quý 2
 6/9/2022 16:56REM Tfr Ac: 22210000665132 ma BTSN107 thang 4,5,61,500,000BTSN 107
 6/11/2022 8:11REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+BTSN+132+thang 3 va 4 -CTLNHIDI000002361708018-11-CRE-0021,000,000BTSN 132
 6/12/2022 15:14REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS169 T6 FT22164443711204 -CTLNHIDI000002368016682-11-CRE-002500,000BTSN 169
 6/12/2022 22:31REM TKThe :19027771753015, tai TCB. Ung ho be FT22164623611476 -CTLNHIDI000002369969496-11-CRE-0021,500,000BTSN 150 
 6/13/2022 8:58Hoang Nga BTSN 112500,000BTSN 112
 6/14/2022 11:01Van Thoa BTSN 92                   500,000BTSN 92
 6/16/2022Dinh Thi Lan Anh BTSN 48, 174, 205                4,500,000BTSN 48, 174, 205
 6/17/2022Nguyễn Thị Thủy BTSN 203                   500,000BTSN 203
 6/17/2022Nguyễn Thị Bình BTSN 111                   500,000BTSN 111
 18/06/2022 20:55:16REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 7 2022 -CTLNHIDI000002397852287-11-CRE-002500,000BTSN 180
 6/20/2022Tran Chau Giang BTSN52 thang 7 8 9                1,500,000BTSN 7,8,9
 29/06/2022 07:13:18REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro 186 199 -CTLNHIDI000002442929161-11-CRE-0021,000,000BTSN 186, 199
 29/06/2022 15:28:44REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 3 nam 2022. thanks FT22180793037326 -CTLNHIDI000002444838483-11-CRE-0021,500,000BTSN 21
 30/06/2022 09:06:25REM       TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2172176396.064626.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002447287209-1/1-CRE-002500,000BTSN 202
     
  Tổng nhận Chương trình bảo trợ tháng 06/2022            68,500,000 
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 06 NĂM 2022
STT Nội dung chiSố tiềnNgười chi
 6/8/2022Chuyển bảo trợ cho 76 mã có danh sách kèm theo107,650,000Các CTH ở các tỉnh
 6/3/2022Hỗ trợ chương trình Bảo trợ SN2,000,000Nguyễn Thu Hồng
 6/23/2022Chuyển bảo trợ cho  20 mã có danh sách kèm theo28,500,000Các CTH ở các tỉnh
  Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 05/2022          138,150,000 
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 06//2022
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2022149,275,000
Nhận BTSN tháng 6/202268,500,000
Chi BTSN tháng 6/2022138,150,000
Tồn chương trình BTSN tháng 6/202279,625,000
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Gọi ngay